Публічний договір про надання послуги доступу до платформи “УМІТИ”

Цей Договір про надання послуги доступу до Платформи «УМІТИ» (надалі – «Договір») укладено між фізичною особою-підприємцем Івановим Іваном Юрійовичем (далі – «УМІТИ»), який діє на підставі запису в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №20660000000040053 від 05.02.2016 р., та фізичною або юридичною особою, яка надала «УМІТИ» Реєстраційні дані або самостійно зареєструвала Обліковий запис на Платформі «УМІТИ» (далі – Користувачем). Публікація цього Договору за адресою https://umity.in.ua/rules/ розглядається «УМІТИ» як направлення фізичній або юридичній особі, яка досягла 18-річного віку, публічної оферти.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. «Платформа «УМІТИ» – це комп’ютерна програма в мережі Інтернет за адресою https://umity.in.ua, яка містить Контент, Об’єкти Інтелектуальної Власності та будь-яку іншу інформацію, а також сукупність розміщених в мережі Інтернет веб-сторінок, об’єднаних доменом https://umity.in.ua.

1.2. «Контент» – текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, розроблені, організовані або надані «УМІТИ» та розміщені (доступні) на Платформі «УМІТИ» для використання Користувачем.

1.3. «Обліковий запис» («Профіль») – обліковий запис Платформи «УМІТИ», який Користувач створив (зареєстрував), щоб використовувати Платформу «УМІТИ» відповідно до цього Договору.

1.4. «Реєстраційні Дані Користувача» – інформація стосовно Користувача: ім’я та прізвище, e-mail, контактний номер телефону, а також будь-яка інша персональна інформація, необхідна для надання послуги доступу до Платформи «УМІТИ».

1.5. «Послуга доступу до Платформи «УМІТИ» – послуга, яка є предметом цього Договору та надається «УМІТИ» за умовами цього Договору, і яка споживається Користувачем у повній мірі з моменту першого відкриття Контенту.

1.6. «Бонуси» – бали та бейджі, які надаються Користувачу у результаті виконання ним певних дій на Платформі «УМІТИ». Чинні умови отримання бонусів опубліковані за адресою: https://umity.in.ua/award/.

1.7. «Промокоди» – буквено-цифрові значення, які надають Користувачу право скористатися послугою доступу до платного Контенту на змінених умовах: безкоштовно або зі знижкою.

 

2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір є публічним згідно зі ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України та однаковим для всіх Користувачів, укладається шляхом здійснення конклюдентних дій і передбачає повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем усіх умов Договору без винятків та/або обмежень, і прирівнюється до укладення двостороннього письмового Договору.

2.2. Цей договір вважається укладеним без його подальшого підписання і вступає в силу з моменту створення Користувачем Облікового запису на Платформі «УМІТИ» та діє протягом всього строку виконання Сторонами зобов’язань, передбаченими цим Договором.

2.3. Користувач може розірвати цей Договір у будь-який момент шляхом видалення свого Облікового запису на Платформі «УМІТИ» за посиланням: https://umity.in.ua/account/delete/

2.4. Відмова Користувача від виконання своїх зобов’язань за цим Договором (розірвання Договору з ініціативи Користувача) вважається також відмовою Користувача від усіх послуг, які йому надавалися за умовами цього Договору.

2.5. «УМІТИ» може розірвати цей Договір у будь-який момент без пояснення причин шляхом видалення або призупинення Облікового запису Користувача на Платформі «УМІТИ».

2.6. «УМІТИ» має право відмовитися від виконання своїх зобов’язань за цим Договором (зазначивши причини) і при цьому звільняється від відшкодування Користувачу будь-яких грошових сум, отриманих від Користувача як плата за послугу доступу до Платформи «УМІТИ» за цим Договором, а у випадку спричинення Користувачу розірванням Договору будь-яких збитків звільняється від їх відшкодування.

2.7. У випадку розбіжностей Сторони прагнутимуть врегулювати виниклі розбіжності шляхом переговорів.

 

3. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ «УМІТИ»

3.1. Реєстрація Облікового запису:

3.1.1. Для використання Платформи «УМІТИ» Користувач повинен заповнити відповідну реєстраційну форму та створити Обліковий запис на Платформі «УМІТИ», вказавши необхідні Реєстраційні Дані. Користувач зобов’язується надати достовірну інформацію під час реєстрації та використання Платформи «УМІТИ» і погоджується на обробку «УМІТИ» своїх персональних даних  під час надання Користувачу послуги доступу до Платформи «УМІТИ».

3.1.2.Користувач бере на себе зобов’язання не розкривати інформацію про Обліковий запис третій особі та несе одноосібну відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки Облікового запису, а також за всі дії, що відбуваються з Обліковим записом або через нього, і погоджується негайно повідомляти «УМІТИ» про будь-яке порушення безпеки Облікового запису. «УМІТИ» не несе відповідальності за будь-які збитки, які виникають у зв’язку з несанкціонованим використанням Облікового запису Користувача.

3.1.3. Користувач дає згоду на отримання повідомлень від «УМІТИ» (e-mail, sms) з новинами та оголошеннями.

3.2. Надання послуги доступу до Контенту на Платформі «УМІТИ» та повернення грошової оплати:

3.2.1.Платформа «УМІТИ» містить Контент, послуга доступу до якого може надаватися безкоштовно, на підставі грошової оплати та на підставі тимчасових акцій, розіграшів, конкурсів.

3.2.2. Доступ до безкоштовного Контенту надається одразу після створення Користувачем Облікового запису на Платформі «УМІТИ».

3.2.3. Доступ до платного Контенту на Платформі «УМІТИ» надається одразу після оплати вартості послуги доступу до відповідного Контенту через запропоновані спсоби оплати. «УМІТИ» не збирає і не обробляє банківську та/або фінансову інформацію: усі розрахунки здійснюються Користувачем через веб-інтерфейси фінансових установ, які мають право надавати відповідні послуги.

3.2.4. Користувач визнає законною оплату послуг за цим Договором з використанням (підтвердженням) Облікових даних, вказаних Користувачем при створенні Облікового запису на Платформі «УМІТИ».

3.2.5. Користувач погоджується з тим, що послуга доступу до Платформи «УМІТИ» за цим Договором споживається Користувачем в повній мірі в момент відвідування (хоча б одноразового) Користувачем сторінки відповідного Контенту на Платформі «УМІТИ». У зв’язку з цим грошова оплата не може бути повернена Користувачу.

3.3. Правила Використання Контенту на Платформі «УМІТИ»:

3.3.1. Користувачу дозволяється використовувати Контент тільки для особистого некомерційного використання;

3.3.2. Користувачу забороняється поширювати Контент в мережі Інтернет без згоди «УМІТИ»;

3.3.3. Користувачу забороняється надавати доступ до Контенту третім особам;

3.3.4. Користувачу забороняється зламувати програмне забезпечення та/або іншим чином втручатися в роботу Платформи «УМІТИ», а також використовувати Платформу «УМІТИ» для будь-якої незаконної діяльності.

3.4. Правила використання Бонусів та Промокодів на Платформі «УМІТИ»:

3.4.1. Користувач виконує дії, за які надаються Бонуси, за власним бажанням.

3.4.2. Умови використання Бонусів Користувачем, опубліковані за адресою: https://umity.in.ua/award/, можуть бути змінені «УМІТИ» в односторонньому порядку без попереднього та наступного повідомлення про це Користувача. Зміни набирають чинності в день публікації.

3.4.3. Користувач має право передавати частину або всі Бонуси іншому Користувачу на власний розсуд способом, який технічно передбачений Платформою «УМІТИ».

3.4.4. У разі надання Користувачу індивідуального Промокоду, Користувач не має права передавати його третій особі і зобов’язується використати особисто. Промокод вважається індивідуальним, якщо містить відповідний коментар «УМІТИ».

 

4. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

4.1. Право інтелектуальної власності на комп’ютерну програму «УМІТИ» та Контент належить «УМІТИ».

4.2. «УМІТИ» надає Користувачу невиключну, без права на субліцензію, відкличну ліцензію на Контент, яка поширюється на територію всіх країн світу, на умовах, викладених у цьому Договорі, та на обраний Користувачем строк відповідно до суми оплати, виключно видами (способами) використання, передбаченими технічно Платформою «УМІТИ». Ліцензія, як і Контент, надається безкоштовно або на підставі оплати послуги доступу до Контенту.

 

5. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. «УМІТИ» не несе відповідальності за припинення доступу до Платформи «УМІТИ», що виникло не з його вини (аварії на сервері) або у зв’язку з плановими технічними роботами, а також не несе відповідальності за будь-яку шкоду, завдану Користувачу таким тимчасовим припиненням доступу.

5.2. Сторона не несе відповідальності перед іншою Стороною за будь-які збитки або втрати внаслідок несвоєчасного виконання або невиконання цього Договору, повністю або частково, якщо воно спричинене, повністю або частково, обставинами, подіями або причинами поза контролем Сторін та без необережності з боку Сторін. Такі обставини, події або причини включають (перелік не є виключним) стихійні лиха, страйки, локаут, масові заворушення, військові дії, землетрус, пожежі та вибухи. При цьому неспроможність виконувати свої фінансові зобов’язання прямо виключається Сторонами з цього переліку. Факт настання й тривалості дії обставин форс-мажору має бути підтверджений документально компетентним державним органом у відповідності до чинного законодавства України.

 

6. ЗМІНИ В ДОГОВОРІ

6.1. Цей Договір може бути змінений «УМІТИ» в односторонньому порядку без попереднього та наступного повідомлення про це Користувача. Зміни набирають чинності в день публікації нової версії цього Договору за адресою: https://umity.in.ua/rules/

6.2. Користувач погоджується, що його згода з умовами цього Договору або використання ним Платформи «УМІТИ» після дати публікації змін до цього Договору означає згоду Користувача з оновленими умовами. Якщо Користувач не згоден зі зміненими умовами Договору, він може припинити свої відносини з «УМІТИ» в установленому цим Договором порядку.

 

7.  ФІНАНСОВІ РЕКВІЗИТИ «УМІТИ»

Фізична особа-підприємець

Іванов Іван Юрійович

код ЄДРПОУ 3153422534,

р/р № 26001052759392

в ПАТ КБ ПриватБанк,

МФО 300711